Regulamin

Regulamin lodowiska

  

 1. Lodowisko jest obiektem zarządzanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41.
 2. Lodowisko czynne jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przez MOSiR, umieszczonym przy kasie lodowiska.
 3. Podstawą wejścia na taflę jest ważny bilet zakupiony w kasie lodowiska.
 4. Bilety należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 5. Dzieci do lat 13 na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Z tafli lodowiska jednocześnie może korzystać maksymalnie 80 osób.
 7. Korzystanie z lodowiska odbywa się w cyklach 45 minutowych.
 8. W godzinach otwarcia obiektu przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu.
 9. MOSiR ma prawo zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla zdrowia bądź życia użytkowników.
 10. MOSiR udostępnia korzystającym z lodowiska pomieszczenie typu przebieralnia z zastrzeżeniem, iż MOSiR nie świadczy usługi przechowywania.
 11. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do:
 •  bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych,
 •  niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania lodowiska,
 •  jazdy na lodzie w wyznaczonym kierunku.
 1. Zaleca się, aby dzieci posiadały kaski ochronne oraz zakładały rękawiczki przed wejściem na lód.
 2. Podczas korzystania z lodowiska zabrania się:
 •  urządzania wyścigów oraz stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla innych użytkowników,
 •  jazdy z dziećmi na ręku,
 •  jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
 •  jazdy na długich łyżwach (panczenach), z kijami hokejowymi i plecakami,
 •  wnoszenia na taflę lodowiska puszek i butelek z napojami,
 •  rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,
 •  siadania na bandach lodowiska,
 •  chodzenia po tafli lodu w obuwiu,
 •  palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) i picia alkoholu,
 •  przebywania w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających,
 •  wchodzenia na taflę lodowiska w czasie pracy maszyny czyszczącej lód.
 •  wprowadzania zwierząt
 1. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane bez prawa zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Osoby odpowiadające za uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Na grupę zorganizowaną liczącą 10 osób przypada jeden opiekun z prawem do bezpłatnego wstępu.
 4. Za bezpieczeństwo grupy zorganizowanej oraz za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia dokonane na terenie całego obiektu przez podopiecznych, odpowiedzialny jest opiekun grupy.
 5. Reklamacje, skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska należy składać w recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41.

Regulamin wypożyczalni łyżew i kasków

 1. Wypożyczalnia łyżew i kasków prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze.
 2. Wypożyczenie łyżew i kasków jest odpłatne. Cennik znajduje się przy kasie lodowiska.
 3. Wypożyczenia łyżew i kasków dokonuje się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (nie honoruje się biletów miesięcznych) oraz wypełnieniem oświadczenia dotyczącego wypożyczenia łyżew i kasków.
 4. W przypadku odmowy okazania dokumentu pobrana zostanie kaucja w wysokości 50zł/para łyżew oraz 50 zł/kask.
 5. Nie honoruje się dokumentów rodziców, innych członków rodziny lub znajomych, jeżeli nie są oni obecni przy wypożyczeniu.
 6. Zdanie łyżew i kasków do wypożyczalni musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie.
 7. Po przekroczeniu określonego czasu naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 8. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 9. Łyżwy oddaje się oczyszczone ze śniegu oraz z ułożonymi wkładkami w butach plastikowych.
 10. W przypadku wypożyczenia więcej niż jednej pary łyżew i kasków na jeden dokument należy zwrócić je razem.
 11. Przy wypożyczaniu, jak i przy oddawaniu łyżew i kasków obowiązuje jedna kolejka.
 12. Bezwzględnie zabrania się chodzenia w łyżwach i kaskach poza strefą lodowiska.
 13. Każdy korzystający z wypożyczalni jest zobowiązany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad
 14. Uwagi dotyczące działania wypożyczalni prosimy kierować do recepcji Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 41.

 

Do pobrania