Regulamin ogólny

Licealiada
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki
Igrzyska Dzieci
     Aktualności      Regulamin ogólny      Kalendarz      Badminton      Koszykówka      Lekka atletyka      Piłka ręczna      Piłka siatkowa      Piłka nożna      Szachy      Unihokej      Tenis stołowy      Klasyfikacja      Pliki

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020

I. Cele i zadania.
 1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
 3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.
II. Organizatorzy
 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Urząd Miasta Zielona Góra
III. Uczestnictwo
 1. Uczestnikami zawodów mogą być:
 • Turniej Mikołajkowy oraz Turniej z okazji Dnia Dziecka - dzieci ur. w roku 2010 i młodsze
 • Szkoły podstawowe – Igrzyska Dzieci rocznik 2007 i młodsi
 • Szkoły Podstawowe – Igrzyska Młodzieży Szkolnej roczniki 2005-2006
 • Szkoły Ponadpodstawowe – Licealiada rocznik 2000 i młodsi
 1. Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka stanowi podstawę uczestnictwa w Igrzyskach. Brak zgody opiekuna prawnego, ze względu na obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych, uniemożliwi MOSiR ewidencjonowanie danych uczestnika i tym samym udział dziecka w Igrzyskach.
 2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. W ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół w danej dyscyplinie.
 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane przez koordynatorów.
 4. Szkoła, które zakwalifikuje się do zawodów Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorem jest SZS Ziemia Lubuska, zobowiązana jest do zainteresowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa. MOSiR zapewnia transport na zawody, na podstawie pisma z zainteresowanej Szkoły wystosowanego do MOSiR z podaniem daty, godziny i miejsca zawodów LOM, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem zawodów. Brak zamówienia na transport skutkować będzie wyjazdem na zawody we własnym zakresie. MOSiR w tym przypadku może zwrócić koszty przejazdu na podstawie biletów od przewoźników transportu autobusowego lub kolejowego.
IV. Sposób przeprowadzania zawodów
 1. System rozgrywania zawodów w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej został ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści zostaną rozstawieni (jeżeli potwierdzą swój udział), natomiast pozostali uczestnicy dolosowani zostaną podczas spotkania organizacyjnego w obecności przybyłych nauczycieli wychowania fizycznego.
 2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie z regulaminami Igrzysk. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
 3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Zielona Góra.
V. Sprawy organizacyjne.
 1. Organizator rozgrywek odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.).
 2. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie zespołu bez uprzedniego powiadomienia (na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem):
 • z klasyfikacji końcowej zostanie odjętych 10 pkt.
 1. Planowane zawody muszą odbywać się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator.
 2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
VI. Sędziowanie
 1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, sędziowie związków sportowych.
 2. Jeżeli pomimo starań organizatora, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f.
VII. Protesty i odwołania
 1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.
 2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
 3. Skład komisji odwoławczej:
 • Zespół odpowiedzialny za organizację rozgrywek szkolnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest.
 1. Od decyzji komisji odwoławczej nie ma odwołania.
VIII. Finansowanie
 1. Wszystkie wydatki związane z organizacją Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej pokrywa MOSiR.
 2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej oraz opieki medycznej.
IX. Nagrody
 1. Zawodnicy - reprezentanci 3 najlepszych szkół w danej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe medale.
X. Zasady punktacji i współzawodnictwo sportowe
 1. Prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
 2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:
 • w grupie szkół podstawowych – Igrzyska Dzieci
 • w grupie szkół podstawowych - Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 • w grupie szkół ponadpodstawowych - Licealiada
Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego ogólnodostępnego dla uczniów szkoły.
 1. Klasyfikacja końcowa  szkół podstawowych i ponadpodstawowych ustalona zostanie na podstawie 10 najlepszych wyników, osiągniętych przez szkołę.Do klasyfikacji końcowej brane będą maksymalnie 4 wyniki z lekkiej atletyki. Z klasyfikacji końcowej zostanie odjętych 10 pkt. za nie stawienie się w wyznaczonym terminie zespołu na zawody bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Skala punktowa dla wszystkich dyscyplin:
MiejsceIgrzyska DzieciIgrzyska Młodzieży SzkolnejLicealiada
125 pkt.25 pkt.16 pkt.
222 pkt.22 pkt.13 pkt.
320 pkt.20 pkt.11 pkt.
419 pkt.19 pkt.10 pkt.
518 pkt.18 pkt.9 pkt.
617 pkt.17 pkt.8 pkt.
716 pkt.16 pkt.7 pkt.
815 pkt.15 pkt.6 pkt.
914 pkt.14 pkt.5 pkt.
1013 pkt.13 pkt.4 pkt.
1112 pkt.12 pkt.3 pkt.
1211 pkt.11 pkt.2 pkt.
1310 pkt.10 pkt.1 pkt.
149 pkt.9 pkt. 
148 pkt.8 pkt. 
157 pkt.7 pkt. 
176 pkt.6 pkt. 
185 pkt.5 pkt. 
194 pkt.4 pkt. 
203 pkt.3 pkt. 
212 pkt2 pkt 
221 pkt1 pkt 


Szkoła może wystąpić w dowolnej liczbie dyscyplin.
W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów o miejscu szkoły zadecyduje:
 • ilość pierwszych miejsc, ilość drugich miejsc i kolejnych
 • suma wszystkich zdobytych punktów
XI. Sprawozdawczość
 1. Do 3 dni po zakończeniu imprezy koordynator zobowiązany jest dostarczyć do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.
 2. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.mosir.zgora.pl
 
Obowiązek informacyjny:
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Sulechowskiej 41, 65-022 Zielona Góra, e-mail mosir@mosir.zgora.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@mosir.zgora.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia i udokumentowania Igrzysk na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
 • publikacji zdjęć uczestnika na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora danych na podstawie stosownych umów np. koordynatorzy zawodów.
 1. Dokumentacja Igrzysk przechowywana będzie przez okres niezbędny do wygaśnięcia ew. roszczeń wobec MOSiR. W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku, zdjęcia mogą będą udostępnione na stronie www MOSiR przez okres do 5 lat bądź do czasu wycofania zgody.
 2. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • żądania ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych.
 2. Każda osoba ,w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 3. Każda osoba, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne celem umożliwienia uczestnictwa w Igrzyskach.